Regulamin

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi udostępnienia serwera przez puszczak.com

§1.Definicje

1. Administrator Serwisu - każdorazowy podmiot posiadający prawa do domeny www.puszczak.com oraz jej zawarotości.

2. Serwis - serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.puszczak.com/

3. Usługa Udostępnienia Serwera - usługa polegająca udostępnieniu przestrzeni dyskowej na każdorazowym serwerze Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie z zastrzeżeniem, że jest udostępniana za pośrednictwem Serwisu, która i przy użyciu udostępnionych w nim narzędzi teleinformatycznych, oraz graficznych.

4. Użytkownik - osoba fizyczna która przez akceptację Regulaminu do treści umieszczanych w serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych.

5. Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna - która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Administratora Serwisu w ramach portalu internetowego http://www.puszczak.com/

6. Dane Rejestracyjne - dane podawane przez Użytkownika w celu rejestracji na które składają się niepowtarzalny nick, hasło, oraz adres e-mail. Dane te nie stanowią zbioru danych osobowych w myśl USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?o ochronie danych osobowych ? tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.

7. Konto - wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem Zarejestrowanym, , z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.

8. Treści - materiały graficzne, tekstowe, filmy i wypowiedzi zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych.

§2 Obowiązywanie regulaminu

1. Administrator Serwisu świadczy Usługa Udostępnienia Serwera na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik Uprawniony poprzez procedurę rejestracji i zatwierdzenie regulaminu usługi wyraża zgodę na dotyczące go zapisy regulaminu.

§3. Charakter i zakres usługi

1. Usługodawca oferuje Użytkownikowi możliwość zapoznania się z materiałami udostępnianymi w Serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych.

2. Administrator Serwisu oferuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwość umieszczenia na swoich serwerach treści graficznych i tekstowych za pośrednictwem udostępnionych w serwisie narzędzi z tym zastrzeżeniem, że treści te są publicznie dostępne, oraz mogą być oceniane i komentowane przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.

3. Usługa Udostępnienia Serwera świadczona za pośrednictwem serwisu polega na:

udostępnieniu przestrzeni dyskowej na treści graficzne i tekstowe zgodnie z określonymi parametrami technicznymi;
umożliwieniu użytkownikowi rejestracji w serwisie;
umożliwieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu likwidacji jego konta i zamieszczonego wpisu;
umożliwieniu każdemu Użytkownikowi zapoznania się z zamieszczonymi w nim materiałami;
umożliwieniu każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości komentowania, oraz oceny treści zamieszczanych przez innych użytkowników;
4. Serwis ma charakter rozrywkowy, a zamieszczane w nim treści stanowią indywidualny wytwór działalności artystycznej lub literackiej Użytkowników Zarejestrowanych.

§4.Warunki świadczenia usług

1. Warunkami technicznymi korzystania z Usługi świadczonej przez Serwis są:

dostęp do sieci Internet,
posiadanie konta e-mail
przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji
2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie pełni praw do posługiwania się zamieszczanymi treściami w tym prawo do udostępniania go publicznie, przerabiania i dalszego przekazywania.

3. Administrator Serwisu zastrzega, sobie wszelkie prawa do zasad działania serwisu i treści powstałych poprzez użycie narzędzi udostępnianych przez Serwis. Wszelkie kopiowanie tak powstałych treści i dalsze ich wykorzystywanie jest zabronione.

4. Administrator Serwisu zastrzega, że w Serwisie nie mogą być udostępniane treści o charakterze rasistowski, pornograficznym, szerzące idee faszystowskie i nienawiść przeciwko grupom społecznym, mniejszościom narodowym, seksualnym, podżegające do popełnienia przestępstwa, lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

5. Treści wymienione w §4 ust. 4 Regulaminu będą usuwane z serwisu, a użytkownik uporczywie naruszający warunki świadczenia usług może zostać czasowo zablokowany lub usunięty z grypy Użytkowników Zarejestrowanych.

6. Zapisy §4. ust. 4 i 5 dotyczą także zamieszczanych przez Użytkowników Zarejestrowanych komentarzy.

7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników Zarejestrowanych treści i konsekwencje prawne, oraz majątkowe z tym związane. Całość odpowiedzialności spoczywa na Użytkowniku Zarejestrowanym jako podmiocie deklarującym prawa do zamieszczanych materiałów, oraz zamieszczającym swoje oceny i wypowiedzi.

8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

9. Administrator Serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

10. Administrator Serwisu nie odpowiada za treść zamieszczanych w serwisie reklam.

11. Administrator Serwisu nie odpowiada za sposób wykorzystania przez Użytkowników, lub Użytkowników Zarejestrowanych treści skopiowanych bez zgody Usługodawcy ze strony serwisu.

§5.Polityka prywatności w Serwisie

1. Dane Rejestracyjne Użytkowników Zarejestrowanych przetwarzane są przez Administratora Serwisu w celu prowadzenia Serwisu, oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi.

2. Usługodawca zastrzega, że ujawni posiadane informacje dotyczące Użytkownika Zarejestrowanego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora Serwisu. Usunięcie danych skutkuje utratą możliwości korzystania z serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

4. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło.

5. Serwis udostępnia innym Użytkownikom Dane Rejestracyjne Użytkowników Zarejestrowanych w postaci nicku celem oznaczenia zamieszczanych przez nich Treści i wypowiedzi.

6. Umieszczanie w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail, PESEL), jest niedozwolone i Użytkownik Zarejestrowany może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób, oraz za ich pisemną zgodą.

§6 Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

2. Wszelkie zastrzeżenia co do funkcjonowania usługi zgłasza się bezpośrednio poprzez wysłanie stosownego maila na adres kontakt(at)puszczalska.com

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, lub Użytkownika Zarejestrowanego terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt(at)puszczalska.com

5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Administrator Serwisu powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

6. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa.

7. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego i ugodowego.

§7. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

3. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony w wypadku sporu podejmą próbę ugodowego rozwiązania sprawy w toku mediacji. Mediatora wskazuje strona wnioskująca o mediację.

4. Niniejszy regulamin może zostać skutecznie zmieniony wyłącznie poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Administratora Serwisu. Od daty opublikowania staje się obowiązujący. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do poinformowania Użytkowników Zarejestrowanych o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.